RSS

ડેટ એ કેટ ;)

06 Oct

આજના આ ડેટ સ્પેશ્યલ સ્પેકટ્રોમીટર ( <—– આ લિંક પર ક્લિક કરી એ પહેલા વાંચી જવા વિંનતી ) નાં પ્રેરણાસ્રોત મૂળ અંગ્રજી લેખ મુકવાના બહાને આ બ્લોગ ઉપવાસ છૂટ્યા ! 😀 તારીખવાળી ડેટ મુજબના બર્થ ડે પર આ “ડેટ” પરનો લેખ રીડરબિરાદરોને ગિફ્ટ B-)

girl reading


Date a girl who reads ~ Rosemarie Urquico

Date a girl who reads. Date a girl who spends her money on books instead of clothes. She has problems with closet space because she has too many books. Date a girl who has a list of books she wants to read, who has had a library card since she was twelve.

Find a girl who reads. You’ll know that she does because she will always have an unread book in her bag. She’s the one lovingly looking over the shelves in the bookstore, the one who quietly cries out when she finds the book she wants. You see the weird chick sniffing the pages of an old book in a second hand book shop? That’s the reader. They can never resist smelling the pages, especially when they are yellow.

She’s the girl reading while waiting in that coffee shop down the street. If you take a peek at her mug, the non-dairy creamer is floating on top because she’s kind of engrossed already. Lost in a world of the author’s making. Sit down. She might give you a glare, as most girls who read do not like to be interrupted. Ask her if she likes the book.

Buy her another cup of coffee.

Let her know what you really think of Murakami. See if she got through the first chapter of Fellowship. Understand that if she says she understood James Joyce’s Ulysses she’s just saying that to sound intelligent. Ask her if she loves Alice or she would like to be Alice.

It’s easy to date a girl who reads. Give her books for her birthday, for Christmas and for anniversaries. Give her the gift of words, in poetry, in song. Give her Neruda, Pound, Sexton, Cummings. Let her know that you understand that words are love. Understand that she knows the difference between books and reality but by god, she’s going to try to make her life a little like her favorite book. It will never be your fault if she does.

She has to give it a shot somehow.

Lie to her. If she understands syntax, she will understand your need to lie. Behind words are other things: motivation, value, nuance, dialogue. It will not be the end of the world.

Fail her. Because a girl who reads knows that failure always leads up to the climax. Because girls who understand that all things will come to end. That you can always write a sequel. That you can begin again and again and still be the hero. That life is meant to have a villain or two.

Why be frightened of everything that you are not? Girls who read understand that people, like characters, develop. Except in the Twilight series.

If you find a girl who reads, keep her close. When you find her up at 2 AM clutching a book to her chest and weeping, make her a cup of tea and hold her. You may lose her for a couple of hours but she will always come back to you. She’ll talk as if the characters in the book are real, because for a while, they always are.

You will propose on a hot air balloon. Or during a rock concert. Or very casually next time she’s sick. Over Skype.

You will smile so hard you will wonder why your heart hasn’t burst and bled out all over your chest yet. You will write the story of your lives, have kids with strange names and even stranger tastes. She will introduce your children to the Cat in the Hat and Aslan, maybe in the same day. You will walk the winters of your old age together and she will recite Keats under her breath while you shake the snow off your boots.

Date a girl who reads because you deserve it. You deserve a girl who can give you the most colorful life imaginable. If you can only give her monotony, and stale hours and half-baked proposals, then you’re better off alone. If you want the world and the worlds beyond it, date a girl who reads.

Or better yet, date a girl who writes.

*અને બોનસમાં જરા આ ય વાંચી લો…. 😉 😛

941881_469886069756614_1549280785_n

“You Should Date an Illiterate Girl”, by Charles Warnke

Date a girl who doesn’t read. Find her in the weary squalor of a Midwestern bar. Find her in the smoke, drunken sweat, and varicolored light of an upscale nightclub. Wherever you find her, find her smiling. Make sure that it lingers when the people that are talking to her look away. Engage her with unsentimental trivialities. Use pick-up lines and laugh inwardly.

Take her outside when the night overstays its welcome. Ignore the palpable weight of fatigue. Kiss her in the rain under the weak glow of a streetlamp because you’ve seen it in film. Remark at its lack of significance. Take her to your apartment. Dispatch with making love. Fuck her.

Let the anxious contract you’ve unwittingly written evolve slowly and uncomfortably into a relationship. Find shared interests and common ground like sushi, and folk music. Build an impenetrable bastion upon that ground. Make it sacred. Retreat into it every time the air gets stale, or the evenings get long. Talk about nothing of significance. Do little thinking. Let the months pass unnoticed. Ask her to move in. Let her decorate. Get into fights about inconsequential things like how the fucking shower curtain needs to be closed so that it doesn’t fucking collect mold. Let a year pass unnoticed. Begin to notice.

Figure that you should probably get married because you will have wasted a lot of time otherwise. Take her to dinner on the forty-fifth floor at a restaurant far beyond your means. Make sure there is a beautiful view of the city. Sheepishly ask a waiter to bring her a glass of champagne with a modest ring in it. When she notices, propose to her with all of the enthusiasm and sincerity you can muster. Do not be overly concerned if you feel your heart leap through a pane of sheet glass. For that matter, do not be overly concerned if you cannot feel it at all. If there is applause, let it stagnate. If she cries, smile as if you’ve never been happier. If she doesn’t, smile all the same.

Let the years pass unnoticed. Get a career, not a job. Buy a house. Have two striking children. Try to raise them well. Fail, frequently. Lapse into a bored indifference. Lapse into an indifferent sadness. Have a mid-life crisis. Grow old. Wonder at your lack of achievement. Feel sometimes contented, but mostly vacant and ethereal. Feel, during walks, as if you might never return, or as if you might blow away on the wind. Contract a terminal illness. Die, but only after you observe that the girl who didn’t read never made your heart oscillate with any significant passion, that no one will write the story of your lives, and that she will die, too, with only a mild and tempered regret that nothing ever came of her capacity to love.

Do those things, because nothing sucks worse than a girl who reads. Do it, I say, because a life in purgatory is better than a life in hell. Do it, because a girl who reads possesses a vocabulary that can describe that amorphous discontent as a life unfulfilled—a vocabulary that parses the innate beauty of the world and makes it an accessible necessity instead of an alien wonder. A girl who reads lays claim to a vocabulary that distinguishes between the specious and soulless rhetoric of someone who cannot love her, and the inarticulate desperation of someone who loves her too much. A vocabulary, god damnit, that makes my vacuous sophistry a cheap trick.

Do it, because a girl who reads understands syntax. Literature has taught her that moments of tenderness come in sporadic but knowable intervals. A girl who reads knows that life is not planar; she knows, and rightly demands, that the ebb comes along with the flow of disappointment. A girl who has read up on her syntax senses the irregular pauses—the hesitation of breath—endemic to a lie. A girl who reads perceives the difference between a parenthetical moment of anger and the entrenched habits of someone whose bitter cynicism will run on, run on well past any point of reason, or purpose, run on far after she has packed a suitcase and said a reluctant goodbye and she has decided that I am an ellipsis and not a period and run on and run on. Syntax that knows the rhythm and cadence of a life well lived.

Date a girl who doesn’t read because the girl who reads knows the importance of plot. She can trace out the demarcations of a prologue and the sharp ridges of a climax. She feels them in her skin. The girl who reads will be patient with an intermission and expedite a denouement. But of all things, the girl who reads knows most the ineluctable significance of an end. She is comfortable with them. She has bid farewell to a thousand heroes with only a twinge of sadness.

Don’t date a girl who reads because girls who read are the storytellers. You with the Joyce, you with the Nabokov, you with the Woolf. You there in the library, on the platform of the metro, you in the corner of the café, you in the window of your room. You, who make my life so god damned difficult. The girl who reads has spun out the account of her life and it is bursting with meaning. She insists that her narratives are rich, her supporting cast colorful, and her typeface bold. You, the girl who reads, make me want to be everything that I am not. But I am weak and I will fail you, because you have dreamed, properly, of someone who is better than I am. You will not accept the life that I told of at the beginning of this piece. You will accept nothing less than passion, and perfection, and a life worthy of being storied. So out with you, girl who reads. Take the next southbound train and take your Hemingway with you. I hate you. I really, really, really hate you.

 
 

35 responses to “ડેટ એ કેટ ;)

 1. Mita

  October 6, 2013 at 2:42 AM

  Thanks , was searching it

  Like

   
 2. punita

  October 6, 2013 at 2:52 AM

  It is interesting. I find both versions right.:-) so every girl either she read or not read is interesting. I guess…:-)

  Like

   
 3. Brijesh B. Mehta

  October 6, 2013 at 11:28 AM

  Wish you a very happy birthday sirji 🙂

  Like

   
 4. Dipika – Furthest one lone star who dares to shine!

  October 6, 2013 at 11:30 AM

  What a gift u received! 😀 I traveled Inward, upward, wayward, outward, sunward, moonward throughout the article..:O આવો ભાવાનુવાદ કરવાનો હક પણ તમારો જ.. Date a boy who is…..<3
  Both the versions are truly impressive, still yaar Rosemarie is the winner….

  Like

   
 5. ravin

  October 6, 2013 at 12:35 PM

  Good to read but I have dated both the types. . .none turned out to be satisfactory at the end. . .as u know fact always lags the fantasy

  Like

   
 6. Riddhi

  October 6, 2013 at 5:53 PM

  wish u many many happy return of the day. .
  happy birthday sir……:-)

  Like

   
 7. subhash jagdishrai desai

  October 6, 2013 at 6:57 PM

  MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY.BEAUTIFUL ARTICLE.ENJOYED

  Like

   
 8. bakul

  October 6, 2013 at 7:43 PM

  Many many happy returns of the day……

  Like

   
 9. dipa

  October 6, 2013 at 8:28 PM

  Happy birthday Jay bhai,Hope you had a grea8 day.

  Like

   
 10. dhwani vaishnav

  October 6, 2013 at 9:15 PM

  જયભાઇ,

  ખૂબ મજા પડી…. બધા જ પાસાઓ રોચક લાગ્યા… (y)
  જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેછ્છા…

  ધ્વનિ વૈશ્નવ

  Like

   
 11. Rupal Dave

  October 6, 2013 at 9:36 PM

  Thanks

  Like

   
 12. Jinesh Mehta

  October 7, 2013 at 12:05 AM

  it is interesting.

  Like

   
 13. Sanjay Dattani, Jamnagar.

  October 7, 2013 at 8:49 AM

  Belated Happy Birthday Jay Bhai. . Aapna Jeevan ma hamesha prasannata , sampannata ane Ishwar na charno ma prapannata ape evi Hanumanji na charno ma prarthana. JAY HO.
  ,

  Like

   
 14. Amit Christe

  October 7, 2013 at 12:35 PM

  Happy birth day, Jay……-Amit

  Like

   
 15. Ravi yadav

  October 7, 2013 at 2:03 PM

  sir… blog ni profile mast che…… ane lekh pan

  Like

   
 16. Raj Raval

  October 7, 2013 at 3:26 PM

  Wish you belated Happy Bithday Jaybhai……

  Like

   
 17. Hardik Vasavada

  October 7, 2013 at 7:49 PM

  its really interesting…….. as always gr8 jaybhai

  Like

   
 18. devalpatel

  October 8, 2013 at 9:35 AM

  Jabardast lakhan JaySIR!!!

  Like

   
 19. Dr Amit

  October 8, 2013 at 11:40 AM

  nice theme

  Like

   
 20. RAJU KOTAK

  October 9, 2013 at 3:19 PM

  “SAPT RANGI…
  wish u many many happy return of the day. .
  happy birthday sir……:-)

  Like

   
 21. rushita bhalala

  October 9, 2013 at 5:52 PM

  Thnx..
  It’s very nice..

  Like

   
 22. zajunakiya

  October 11, 2013 at 8:04 PM

  Both r interesting and right.. it’s up to us how we tackle with them..

  Like

   
 23. zajunakiya

  October 11, 2013 at 8:07 PM

  Both are interesting sirji…It’s up to us how we tackle with them..

  Like

   
 24. Nilam gundaraniya

  October 12, 2013 at 11:17 AM

  Awesome, jaybhai..

  Like

   
 25. Jayesh Sanghani ( New York)

  October 14, 2013 at 9:22 AM

  Happy Birthday. May Ma Saraswati Devi continue to bless you for many more years for the benefit of your reader fans like me.

  Like

   
 26. PANKAJ CHAVDA, SURAT and now Kingdom of Bahrain

  October 14, 2013 at 5:58 PM

  Jay bhai,
  Happy Tithi Birthday. I like your article in Ravi Purti of Gujarat Samachar most.
  Thanks for sharing personal fundas of life.

  Like

   
 27. jagdish mehta

  October 15, 2013 at 11:29 AM

  wish u very2 happy returns of the day.

  Like

   
 28. Shiroya dharam

  October 21, 2013 at 11:33 PM

  Like kaitrina of zindgi na milegi dobara…

  Like

   
 29. prachi

  November 10, 2013 at 11:28 AM

  i juz love to read your articles sir.. really awsm

  Like

   
 30. BHAVIK PANDYA

  March 10, 2019 at 2:33 PM

  JUST DOPE

  Like

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: